Referanser

Emnet “Avføringslekkasje” er utviklet av en gruppe spesialister med kunnskap på fagområdet. Sidene er utarbeidet på bakgrunn av evidensbasert kunnskap og i tillegg gir erfaringsbasert kunnskap en viktig tilleggsinformasjon i formidlingen.

Sist endret 01.07.2020.

Retningslinje

Faglige retningslinjer for utredning og konservativ behandling av anorektale funksjonsforstyrrelser (2019).

Retningslinjen er utarbeidet av Norsk gruppe for konservativ behandling av anorektale funksjonsforstyrrlser. Dette er en nasjonal anbefaling hvor formålet er å kvalitetssikre både utredning og behandling av AI og kronisk obstipasjon, og gi pasienter lik mulighet til anbefalt pasientforløp, uavhengig av bosted. Utarbeidelsen av den norske retningslinjen er basert på de engelske NICE guidelines, danske guidelines, ICS, Norsk elektronisk legehåndbok, kunnskap fra klinisk praksis og litteratursøk. Der tilpasninger til norske forhold har vært nødvendig, er dette gjort i henhold til prinsippet for best clinical practice. 

Fagartikler

Duelund-Jakobsen, S. Haas, S. Buntzen, L. Lundby, G. Bøje and S. Laurberg. Nurse-led clinics can manage faecal incontinence effectively:results from a tertiary referral centreJ. i: Colorectal DiseaseVolume 17, Issue 8 (2015) Dokument 

Emmanuel, A. The physiology of defaecation and continence, i: Bowel Continence Nursing, Beaconsfield Publishers Ltd. Edited by Norton, C. and S. Chelvanayagam (2003).

Harari, D. Bowel care in old age, i: Bowel Continence Nursing, Beaconsfield Publishers Ltd. Edited by Norton, C. and S. Chelvanayagam (2003).

Li J., Yuan, M., Liu, Y., Wang. J., Guo, W., (2017) Incidence of constipation in stroke patients: A systematic review and meta-analysis. Medicin (Blatimore) 96(25):e7225

Milsom, I., et al., Epidemiology of urinary incontinence (UI) and other lower urinary tract symptoms (LUTS), pelvic organ prolapse (POP) and anal (AI) incontinence, in Incontinence, P. Abrams, Cardoxo, L., Wagg, A., Wein, A., Editor. 2017, 6th International Consultation on Incontinence.

Norderval, S., Rydningen, M., Lindsetmo, R-O. og D. Lein, B. Vonen (2011). “Oversiktsartikkel: Sakralnervestimulering.”, i Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:1190 – 3

Dehli, T., Norderval, S., Lindsetmo, R-O. og B.Vonen (2008): “Oversiktsartikkel: Utredning av anal inkontinens hos voksne.”, i Tidsskriftet Norske Legeforening 2008; 128:1670 – 2

Whitehead, WE, Borrud, L, Goode, PS, Meikle, S, Mueller, ER,Tuteja, A, et al. (2009): “Fecal incontinence in US adults: epidemiology and risk factors”, i Gastroenterology 2009;137:512–17.

“Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge, Nasjonal handlingsplan”. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet, Nasjonalt råd for fødselsomsorg, 2006.

Huebner, M., et al. (2013). “Fecal incontinence after obstetric anal sphincter injuries.” Int J Gynaecol Obstet.

Om hyppighet av overgrep

  • Sæthre og Holte: Totalt 19% kvinner, 14% menn Alvorlig: 14% kvinner, 9% menn
  • Folkehelsa, (1994): Totalt: 13% kvinner, 7% menn Alvorlig: 9% kvinner, 5% menn
  • E.K. Normann: 5% opplever (før de er 18 år) gjentatte, alvorlige seksuelle overgrep
  • Finkelhor, (USA 1979): 19% kvinner, 9% menn. 1985: 27% kvinner, 16% menn(2015