Scoringsverktøy

Her finner du informasjon om ulike scoringsverktøy innen ulike dysfunksjoner til bruk ved utredning og oppfølging for å vurdere effekt av behandling.

PROM/PREM

Bruk av pasientrapporterte data med PROM (Patient Reported Outcome Measures) og PREM (Patient Reported Experience Measures) er viktige verktøy for blant annet å måle effekt av tiltak, oppdage endringer i helse som er relevante for pasient og samfunn, samt øker pasientinvolveringen.

Mer informasjon om pasientrapporterte data, ulike skjema og lenker finnes på siden til Fagsenter for pasientrapporterte data

International Consultation on Incontinence har utarbeidet ulike International Consultation on Incontinence Modular Questionnaire (ICIQ) scoringsskjema. For å benytte disse verktøyene sendes mail til ICIQ gruppen, kontaktinformasjon finnes på hjemmesiden deres.

Vannlatingsdysfunksjon/ urininkontinens
  • ICIQ-UI-SF “ICIQ-Urinary Incontinence- Short Form” 
  • ICIQ-OAB “ICIQ-Overactive Bladder”
  • NKIR spørreskjema. Norsk kvinnelig inkontinensregister spørreskjema for urininkontinens som besvares før og etter operasjon som gir grunnlag for en inkontinensindex/tallverdi som forteller om graden av plager og symptomer grunnet stressinkontinens og overaktiv blære.
  • IPSS Internasjonal prostatasymptomskår
  • Drikke- og miksjonsliste. Kartleggingsverktøy for registrering av urinvolum- og frekvens (også ved kateterisering), drikkevolum- og frekvens og lekkasjeregistrering. (Eksempel fra UNN Tromsø)
Fekal dysfunksjon/ fekal inkontinens
  • St Marks Validert graderingssystem for fekal inkontinens. (Vaizey CJ, Carapeti E, Cahill JA, Kamm MA. Prospective comparison of faecal incontinence grading systems. GUT 1999; 44:77-80)
  • ODSS m/Wexner. Obstructed Defecation Syndrome Score og Wexner score, graderingssystem for obstipasjon. 
  • FIQLS – Norsk validert versjon av Fecal Incontinence Quality of Life Scale
  • ICIQ-B “ICIQ-Bowel.” Sykdomsspesifikt mål på analinkontinens og dens innvirkning på livskvalitet. Publikasjonen “Translation and validation of a Norwegian version of ICIQ-B” finnes som abstract på ICS nettsider. 
Smerter
  • VAS. Visuell analog skala. Målemetode for å gradere pasientens subjektive symptomer eller plager. Pasienten blir vanligvis bedt om å angi et sted på en 10cm linje som tilsvarer nivå av symptom hvor 0 betyr ingen smerter og 10 er maksimal smerte.